G-SHOCK
 

Dataskyddsbestämmelser

 1. Allmän information om insamlig av personuppgifter
  För CASIO Europe GmbH (hädanefter kallat ”CASIO“) är det mycket viktigt att dina personuppgifter skyddas. Integritetspolicyn beskriver på vilka sätt CASIO (nedan även ”vi“, ”oss“ och ”vår“) använder och skyddar de personuppgifter som insamlas via vår g-shock.eu (”CASIO-webbplatsen“).
  Med personuppgifter menas alla uppgifter som gäller dig som person, till exempel din titel, ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, dina bankkontouppgifter, ditt kreditkortsnummer, din IP-adress etc. Vi behandlar endast dina personuppgifter enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) samt andra bestämmelser eller den tillämpbara nationella dataskyddslagstiftningen i det land du befinner dig i.
  Insamling och användning av personuppgifter genomförs i regel endast om du först har godkänt dessa åtgärder eller om behandling av dessa data är tillåtet enligt lagstadgade bestämmelser. Följande bestämmelser innehåller information om metoderna för, omfattningen av och syftet med insamling och bearbetning av dina personuppgifter.
  För den händelse vi anlitar tjänsteleverantörer för vissa enskilda funktioner i vårt utbud eller våra tjänster eller om vi använder dina uppgifter i annons- eller analyssyfte ger vi dig information om motsvarande processer nedan. Här följer även information om de definierade villkoren och hur länge uppgifterna sparas. Vi informerar dig även om dina rättigheter i samband med behandling av alla data.
  Denna integritetspolicy gäller uteslutande vår CASIO-webbplats. Om du leds vidare till webbplatser från en tredje part via länkar på våra sidor ber vi dig informera dig där om de sätt på vilka dina uppgifter behandlas.
 2. Kontaktuppgifter
  • Namn och adress till ansvarig part (CASIO)
   Den ansvariga parten enligt GDPR samt alla tillämpbara lagstadgade dataskyddsbestämmelser inom EU är CASIO (”Ansvarig part”). Om du har frågor, förslag eller kritik i samband med dataskydd på vår webbplats ber vi dig kontakta:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Namn och adress till dataskyddsansvarige
   Alla berörda parter kan när som helst rikta frågor och förslag gällande dataskydd direkt till vår dataskyddsansvarige. Denna person nås på:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-post: dataprotection@casio.de
 3. Förtydligande av rättslig grund och lagringstid
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
   I den mån vi får ditt samtycke till behandling av personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 a i GDPR den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.
   Vid behandling av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal med dig är artikel 6 paragraf 1 b GDPR den motsvarande rättsliga grunden. Detta gäller även för behandlingsprocesser som redan är relevanta innan ett avtal tecknas.
   Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla en av våra rättsliga skyldigheter är artikel 6 paragraf 1 c GDPR den rättsliga grunden.
   I händelse av att ett av dina eller en annan fysisk persons väsentliga intressen påverkas och gör det nödvändigt för oss att behandla vissa personuppgifter gäller artikel 6 paragraf 1 d GDPR som rättslig grund för denna behandling.
   Om uppgifterna måste behandlas för att bevara ett av vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om inte dina intressen, väsentliga rättigheter och friheter överväger vårt legitima intresse gäller artikel 6 paragraf 1 f GDPR som rättslig grund för denna behandling.
  • Lagringstid och radering av data
   Vi lagrar principiellt endast de personuppgifter som insamlas, bearbetas och lagras av oss så länge som det krävs för att uppfylla det konkreta syftet med lagringen. Om syftet med lagringen upphör att existera raderas eller spärras dina personuppgifter.
   Därutöver kan det hända att EU-bestämmelser, tillämpbara nationella lagar eller andra direktiv kräver att de uppgifter som behandlas av oss lagras under en längre tid. När denna lagringstid går ut raderar eller spärrar vi dina personuppgifter.
 4. Dina rättigheter
  När vi behandlar dina personuppgifter är du en ”berörd person” enligt GDPR. Som berörd person har du följande rättigheter gentemot CASIO:
  • Rätt till information gällande behandling
   Du kan när som helst begära att vi informerar dig inom ramen för lagstadgade bestämmelser gällande huruvida personuppgifter behandlas av oss. Om så är fallet har du rätt att kräva information om omfattningen av denna databearbetning.
  • Rätt till korrigering
   Du har rätt att begära att dina uppgifter korrigeras och/eller kompletteras av CASIO om de av dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga.
  • Rätt till begränsad behandling
   Om villkoren för denna åtgärd uppfylls kan du kräva att dina personuppgifter endast bearbetas i begränsad utsträckning.
  • Rätt till radering
   Du kan kräva att CASIO omedelbart raderar dina personuppgifter, om villkoren för denna åtgärd uppfylls. Rätten till radering existerar inte om bearbetningen är nödvändig.
  • Rätt till information
   Om du har hävdat din rätt att kräva att CASIO korrigerar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter är denna part skyldig att meddela alla parter som mottagit dessa personuppgifter att uppgifterna ska korrigeras eller raderas, om inte detta visar sig vara omöjligt eller kräver orimligt omfattande åtgärder.
  • Rätt till dataöverföring
   Du har rätt att erhålla en förteckning av de personuppgifter som du har uppgett till CASIO i strukturerad, allmänt vedertagen och maskinellt läsbar form. Dessutom har du rätt att skicka dessa uppgifter vidare till ett annat företag utan att denna åtgärd förhindras av CASIO, om villkoren härför uppfylls.
  • Rätt att invända
   Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas enligt artikel 6 paragraf 1 e eller f GDPR av skäl som gäller din särskilda situation.
   Följden av invändningen blir att CASIO inte längre behandlar de personuppgifter som gäller dig, om inte företaget kan framlägga tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen krävs av för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
   Om vi bedriver marknadsföring mot dig har du rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte längre används i syfte att skicka dig personinriktad reklam. Du kan invända mot behandlingen genom att skicka ett meddelande till följande adress:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-post: info@casio.de
  • Rätt att återkalla godkännandet av en dataskyddspolicy
   Om du har godkänt en dataskyddspolicy kan du när som helst återkalla detta godkännande. När du återkallar godkännandet påverkas inte lagligheten gällande den behandling som skett fram till tidpunkten för återkallandet.
  • Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
   Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du befinner dig, på din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, utan att detta påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.
 5. Besök på vår webbplats och sammanställning av loggfiler
  Varje gång du besöker vår CASIO-webbplats registrerar vårt system vissa data och uppgifter från ditt datorsystem automatiskt.
  Härvid insamlas följande personuppgifter:
  • Information om den typ av webbläsare du använder
  • Information om ditt operativsystem
  • Information om din internetleverantör
  • Din IP-adress
  • Datum och klockslag för ditt besök på vår webbplats
  • Information gällande från vilken webbplats ditt system kommer till vår webbplats
  • Information om vilken webbplats som öppnas av ditt system via vår webbplats.
  De uppgifter som vi anger att vi samlar om dig lagras i loggfiler i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte på samma ställe som andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifter och loggfiler är artikel 6 paragraf 1 f GDPR.
  Vi har ett legitimt intresse att insamla och tillfälligt lagra de uppgifter som nämns, eftersom det är nödvändigt att spara IP-adressen i systemet för att kunna leverera webbplatsen till din dator. När du surfar på vår webbplats måste din IP-adress lagras under hela sessionens tid.
  Loggfilen sparas för att garantera att webbplatsen fungerar som den ska. Dessutom används dessa data för att förbättra vår webbplats och för att garantera våra IT-systems säkerhet. Loggfilerna utvärderas inte i marknadsföringssyfte.
  Uppgifterna raderas eller förvrängs, så att de inte längre kan kopplas till dig, så snart de inte längre krävs i de syften som anges här. Om uppgifterna sparas i loggfiler raderas de efter sju dagar.
 6. Kontaktformulär
  På vår webbplats finns det ett kontaktformulär, som du kan använda för att kontakta oss elektroniskt. Om du utnyttjar detta alternativ överförs de personuppgifter du anger i formuläret till oss och sparas. Härvid rör det sig i synnerhet om följande uppgifter:
  • För nya kunder
   • Ditt fullständiga namn
   • Din postadress
   • Din e-postadress
  • Syfte support/reparation
   • Ditt fullständiga namn
   • Din e-postadress
   • Din postadress (för ev. returförsändelse eller försändelse av utrustning)
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter med användarens samtycke är artikel 6 paragraf 1 a GDPR och även artikel 6 paragraf 1 b eller f GDPR. Vi behandlar endast de personuppgifter du anger i formuläret i syfte att bearbeta din förfrågan. Uppgifterna raderas så snart de inte längre krävs för att åtgärda din förfrågan och om inga lagstadgade arkiveringsbestämmelser förhindrar att uppgifterna raderas. Syftet är uppfyllt när konversationen med respektive användare har slutförts. Konversationen är slutförd när omständigheterna visar att ärendet i fråga är löst på ett slutgiltigt sätt.
  Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas eller till fortsatt behandling av uppgifterna. I så fall kan konversationen inte fortsättas. I så fall raderas alla personuppgifter som sparats i samband med en förfrågan om inga lagstadgade arkiveringsbestämmelser förhindrar att uppgifterna raderas och ingen annan lagstiftning tillåter fortsatt behandling av uppgifterna.

  När du skickar ett meddelande till oss sparas dessutom följande data:
  • Din IP-adress
  • Datum och klockslag för din förfrågan
  I detta samband överförs inga uppgifter till en tredje part. Uppgifterna används uteslutande till att bearbeta din förfrågan. De personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera våra IT-systems säkerhet. De ytterligare personuppgifter som samlats in under sändningsprocessen raderas senast efter en tidsperiod på sju dagar. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 paragraf 1 f GDPR.
 7. Söka återförsäljare
  På vår CASIO-webbplats ger vi dig som användare möjlighet att söka en återförsäljare av våra produkter så nära din aktuella position som möjligt. För att kunna göra detta samlar vi dina geodata, som du matar in i ett härför avsett formulär (a) eller om du godkänner att din webbläsare skickar uppgifter för att lokalisera din IP-adress (b) genom att aktivera denna funktion. För att kunna visa en lämplig återförsäljare använder CASIO tjänsten Google Maps API, en korttjänst från Google Inc., (“Google”). Google kan nås på adressen Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Med denna tjänst kan vi visa interaktiva kartor direkt i din webbläsare och ger dig möjlighet att använda kortfunktionen på ett bekvämt sätt.
  • Insamling av data via ett formulär
   Du har möjlighet att fylla i ett formulär på CASIO-webbplatsen för att söka en återförsäljare. Här uppger du följande (frivilliga) uppgifter:
   • Ditt land
   • Ditt postnummer eller din ort
   • ev. postadress
   När du sedan klickar på ”Hitta återförsäljare” aktiveras återförsäljarsökningen. På så sätt informeras Google att du har öppnat motsvarande sida på vår webbplats. Dessutom överförs följande data till Google:
   • IP-adress
   • datum och klockslag för din förfrågan
   • tidsskillnaden till Greenwich Mean Time (GMT)
   • förfrågans innehåll (konkret sida)
   • åtkomststatus/HTTP-statuskod
   • den överförda datamängden
   • vilken webbplats förfrågan kommer från
   • typ av webbläsare
   • ditt operativsystem och ditt användargränssnitt
   • språk och webbläsarversion
   Detta sker oberoende av huruvida Google tillhandahåller ett användarkonto med vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto hos Google. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du öppnar CASIO-webbplatsen.
   Du kan inaktivera tjänsten från Google Maps på ett enkelt sätt och således förhindra dataöverföring till Google: Inaktivera JavaScript i din webbläsare. Vi vill dock upplysa dig om att du i så fall inte kan använda kartvisningsfunktionen.
   Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har antagit EU-US Privacy Shield för detta ändamål: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
   En motivering för användningen av Google Maps API finns i artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 b och f GDPR, eftersom uppgifterna i fråga krävs för att uppfylla ett avtal och CASIO har ett legitimt intresse att behandla dessa uppgifter. Vi använder Google Maps API för att kunna erbjuda kartfunktionen, så att du så snabbt som möjligt kan hitta en lämplig återförsäljare. Dessutom behandlas dina uppgifter med Google Analytics, så att CASIO slutligen även använder dina uppgifter för att analysera webbplatsbesökarnas beteende.
   Google sparar dina uppgifter [som standard 26 månader ]. Sedan raderas dina uppgifter.
   Mer information om syftet med och omfattningen på Googles datainsamling och -bearbetning finns i Googles integritetspolicy. Där finns även mer information om dina motsvarande rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Insamling av data via geolokalisering i din webbläsare
   CASIO använder i viss utsträckning webbplatser som möjliggör platsbaserade sökningar. Det är alltså möjligt att din webbläsare frågar dig om vår CASIO-webbplats får lokalisera dig redan innan du har uppgett dina uppgifter. Så snart du godkänner denna funktion för webbplatsen genom att aktivera den i din webbläsare skickar webbläsaren data (latitud och longitud) till Googles lokaliseringstjänst för att bestämma din ungefärliga position. Webbläsaren skickar sedan informationen till CASIO-sida i fråga, så att CASIO kan visa en lämplig återförsäljare.
   Eftersom Google behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till ovanstående Söka återförsäljare - Insamling av data via ett formuläri i denna integritetspolicy.
   Den rättsliga grunden för behandlingen är i det här fallet artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 a, b och f GDPR.
 8. Användning av cookies och marknadsföringsåtgärder
  Förutom de ovanstående uppgifterna används olika sorters cookies när du använder vår CASIO-webbplats, som sedan sparas på din dator.

  Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller på mobila enheter när du besöker vår CASIO-webbplats. Via dessa cookies får vi tillgång till olika data.

  All information om vilka cookies vi använder finns i vår cookie-policy.

  Via den här CASIO-webbplatsen placeras dessutom cookies på din enhet från tredje part (d.v.s. inte från CASIO). Vi låter tredje part få åtkomst till CASIO-webbplatsen, men har inte kontroll över den information som samlas in av cookien och kan inte heller få åtkomst till datan. Den informationen tillhandahålls i sin helhet av respektive tredje part i enlighet med respektive integritetspolicy.

  • Google Analytics
   Den här CASIO-webbplatsen använder webbanalystjänsten Google Analytics. Utgivare är Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Den används för att analysera användares beteende, för att kunna optimera såväl vår webbplats som våra annonser. Google Analytics använder ”cookies”. Informationen om användningen av vår CASIO-webbplats som samlas in genom cookies överförs till en Google-server i USA och lagras där.

   På vår CASIO-webbplats används Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att din IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
   Google har undertecknat Privacy Shield för EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Därför har vi ingått ett uppdragsbehandlingsavtal med så kallade standardavtalsklausuler, där Google åtar sig att endast behandla användaruppgifter i enlighet med våra instruktioner, och att följa EU:s uppgiftsskyddsnivå.
   Google använder den här informationen på uppdrag av operatören av CASIO-webbplatsen för att utvärdera din användning av vårt webbplats i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för operatören, samt erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

   Användningen av Google Analytics är motiverad enligt artikel 6.1, led a) i GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke när du besöker CASIO-webbplatsen. Du kan när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Vi behandlar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (i det här fallet sammanställning och utvärdering av statistik). Uppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, autentiseringsuppgifter (till exempel användar-ID) eller annonserings-ID tas därför bort automatiskt efter 14 månader.
   Vi beskriver avanmälningsmöjligheterna i vår cookiepolicy.

   Mer information om Google Analytics och användning av uppgifter som genereras genom detta verktyg finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy samt på: https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Google Remarketing
   CASIO-webbplatsen använder funktionerna från Google Remarketing. Det görs ev. även i kombination med de enhetsöverskridande funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

   Google Remarketing använder cookies för att visa annonser anpassade utifrån dina personliga intressen. Verktyget samlar in och bearbetar din förkortade IP-adress samt cookie-ID:n och användardatan på CASIO-webbplatsen för att CASIO ska kunna ge målriktade produktrekommendationer och intressebaserade annonser. I kombination med Google AdWords och Google DoubleClick länkas de annonsmålgrupper som har skapats i Google Analytics Remarketing samman med de enhetsövergripande funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick. På det sättet kan intressebaserade, personanpassade annonser som baseras på dina ditt tidigare användnings- och surfbeteende och som visas på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) visas anpassade för dig på en av dina andra slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator). Dessutom kan vi med DoubleClick Floodlight-cookien spåra om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha öppnat en av våra display/-videoannonser på Google eller en annan plattform via DoubleClick eller har klickat på en sådan (conversion tracking).

   Har du gett motsvarande samtycke länkar Google i det syftet samman din webb- och appanvändningshistorik med ditt Google-konto. Därigenom kan du få samma anpassade annonser på alla slutenheter på vilka du är inloggad med ditt Google-konto.

   Behandlingen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto görs uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 paragraf 1 a GDPR). Mer information hittar du på https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick samt i integritetspolicyn från Google på: https://www.google.com/policies/. Google följer EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  • Google Tag Manager
   Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Utgivare är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

   Google Tag Manager är en lösning för att hantera webbtaggar via ett gränssnitt. Själva verktyget (som implementerar taggarna) är en domän utan cookies och samlar inte in några personuppgifter. Verktyget aktiverar andra taggar som i sin tur under vissa omständigheter samlar in uppgifter. Google Tag Manager hanterar inte de uppgifterna. Alla cookies som implementeras av Tag Manager är ”marknadsföringscookies”.

   För att kunna spara cookies som implementeras i Tag Manager krävs ditt godkännande (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR).

   Om marknadsföringscookies är aktiverade kan du se en översikt över vilka marknadsföringscookies som används på den här sidan i riktlinjerna för cookies. Om de avaktiveras på domän- eller cookienivå gäller det för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

   Du kan läsa mer om Google Tag Manager på: https://support.google.com/tagmanager/?hl=sv#topic=3441530
  • Google-webbtypsnitt
   Den här webbplatsen använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig återgivning av teckensnitt. Google-typsnitt installeras lokalt och det sker ingen anslutning till Googles servrar.

   Mer information och Googles gällande bestämmelser om uppgiftsskydd finns på: https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   CASIO-webbplatsen använder den så kallade ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är bosatt inom EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).
   Facebook är certifierat enligt Privacy-Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Med hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Facebook att fastställa att besökarna på vår webbplats är målgrupp för att visa annonser (så kallade ”Facebook Ads”). Därför använder vi Facebook-pixeln för att endast visa våra Facebook Ads för de Facebook-användare som även har visat intresse för vår webbplats eller uppvisar bestämda kännetecken (t.ex. intresse för specifika ämnen eller produkter som fastställs utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallad ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi även säkerställa att våra Facebook Ads motsvarar användarens intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi även undersöka effektiviteten hos Facebook-annonserna för statistiska ändamål och marknadsundersökningssyften genom att vi ser om användare efter att ha klickat på en Facebook-annons omdirigeras till vår webbplats (så kallad ”Conversion”).

   Facebooks bearbetning av datan utförs inom ramen för Facebooks datapolicy. Generella anvisningar rörande visning av Facebook Ads finns i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy.php. Särskild information och detaljer rörande Facebook-pixeln och dess funktion får du i hjälpavdelningen på Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Bearbetningen av de personuppgifter som samlas in via Facebook-pixeln utförs på grundval av ditt samtycke, artikel 6 paragraf 1 a GDPR.
  • Facebook Lead Ads – leadsgenerering –marknadsföring
   För Facebook använder vi marknadsföringsverktyget ”Facebook Lead Ads”. Uppgiftsskyddsrättslig medansvarig för den här tjänsten är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. För personer som är bosatta USA eller Kanada gäller Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Facebook”).

   Leadsgenerering är annonser inriktade på sociala nätverk som samlar in kontaktuppgifter till potentiella kunder genom kontaktformulär (förifyllda av Facebook) i tillhörande annonser. De här obligatoriska uppgifterna kan anpassas och består här av e-postadress, vilket sparas som en lead hos Facebook och sedan kan hämtas av oss. På så sätt kan vi se hur framgångsrika våra annonser har varit och sedan anpassa våra marknadsföringsåtgärder därefter. Med Facebook leads behöver du inte lämna Facebook för att, till exempel via vårt nyhetsbrev, ta del av våra erbjudanden som kampanjer för e-post, kuponger, rabatter eller gratiserbjudanden.

   När du har angett dina uppgifter blir du ombedd att ge ditt godkännande (Opt-In) till att vi skickar nyhetsbrev (information om CASIOs produkter, tävlingar och erbjudanden) samt till valbar dataanvändning (kontaktuppgifter, webbläsardata, klickningar inom nyhetsbrevet och användarförhållande på webbplatser och sociala mediekanaler från CASIO för att skapa en personlig användarprofil) och bekräfta det samt Facebooks och CASIOs sekretesspolicyer med knappen Skicka. Därefter skickar vi ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet (så kallat Double-opt-in). Om du inte bekräftar anmälan inom 72 timmar blir din information låst och tas sedan bort automatiskt efter en månad. Om du inte godkänner den valbara dataanvändningen hanterar vi endast dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet. När anmälan till nyhetsbrevet har registrerats får du tillgång till våra senaste nyheter, innovationer, tips och tricks samt tävlingar.

   Om du är registrerat på en tjänst från Facebook kan Facebook lägga till aktiviteten till ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad på Facebook är det möjligt att Facebook tar reda på och sparar din IP-adress. Facebook kan komma att använda insamlade data om ditt användande för att anpassa vilka personliga annonser som syns i ditt Facebook-flöde.

   Facebook kan komma att dela informationen internt, inom Facebooks företagsgrupp eller med tredje part. Enligt Facebook överförs insamlade uppgifter också till USA och andra tredjeländer. Vi har ingått ett avtal om gemensam behandling av uppgifter med Facebook (tillägg om registeransvarig – Controller). I avtalet fastställs vilka datahanteringsprocesser vi respektive Facebook är ansvariga för. Du kan se detta avtal och vilka data som överförs till oss på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

   Enligt Facebook tillämpar Facebook standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Dessutom vidtas andra åtgärder i enlighet med EU-lagstiftning för legitimering av dataöverföringar från EES till USA och andra länder. Dessutom är Facebook Inc. med säte i USA certifierat enligt ”EU-US Privacy Shield”, som har avtalats mellan USA och EU: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

   Hantering av data rättfärdigas enligt GDPR art. 6 avs. 1a, eftersom du har gett ditt samtycke direkt i annonsen. Du kan när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke.

   Du kan i princip utöva dina rättigheter (upplysningar, rättelse, borttagning, begränsad behandling, dataportabilitet och klagomål) såväl i förhållande till oss som till Facebook). Observera att vi, trots det delade ansvaret med Facebook, inte har fullständig kontroll över Facebooks datahanteringsprocesser.

   Vi hanterar endast dina uppgifter tills syftet de samlades in för (här marknadsföringsåtgärder) är uppfyllt eller inte längre är aktuellt, alternativt tills du begär att de ska raderas eller tar tillbaka ditt samtycke. Tvingande lagstiftning – särskilt lagringstider – gäller oberoende av detta. Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina personuppgifter som Facebook sparar för egna ändamål. Mer information om detta hittar du hos Facebook i fråga (till exempel i respektive sekretesspolicy – se nedan).

   Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att dina uppgifter hanteras (se ”9. Nyhetsbrev” i den här sekretesspolicyn för mer information om utskick av nyhetsbrev).

   Du kan självständigt anpassa dina annonsinställningar i ditt Facebook-användarkonto. För att göra det klickar du på följande länk och loggar in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

   Du hittar mer information i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.
  • YouTube
   För att visa videor använder den här CASIO-webbplatsen YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt skickas din IP-adress till YouTube och cookies placeras på din dator redan när du öppnar en webbplats med inbäddade videor. Vi har dock kopplat våra YouTube-videor till det utökade dataskyddsläget (i det här fallet tar YouTube alltid kontakt med tjänsten DoubleClick från Google, men enligt Googles integritetspolicy utvärderas inte personlig information). Därigenom sparar YouTube inte längre information om besökarna. Först när du klickar på videon placerar YouTube cookies. Då överförs cookie-ID, IP-adress, enhetsinformation, geo-data och användarbeteende till YouTube och YouTube får veta att du har tittat på videon. Om du är inloggad på YouTube kopplas informationen även till ditt användarkonto (det kan du förhindra genom att du loggar ut från YouTube innan du öppnar videon). YouTube använder den här informationen för att kunna visa anpassade annonser på Googles webbplatser. Mer information finns i YouTubes integritetspolicy på https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Den rättsliga grunden för bearbetning är vårt berättigade intresse att sprida innehållet på vår webbplats, artikel 6 paragraf 1 f GDPR. På begäran lämnar vi gärna ut den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

 9. Nyhetsbrev
  På CASIO-webbplatsen har du möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du beställer nyhetsbrevet via formuläret skickas de uppgifter du anger till oss. Dessa är vanligtvis:
  • Din e-postadress
  • Ditt namn
  • Din nationalitet
  Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Alla andra uppgifter du anger är frivilliga.
  Vid prenumeration av vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade double-opt-in-metoden. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress du uppger när du har registrerat dig, i vilket vi ber dig att bekräfta att du vill får nyhetsbrev från oss. Om du inte bekräftar registreringen inom 24 timmar blockeras dina uppgifter och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi de IP-adresser du använde för registrering och bekräftelse, samt uppgifter om klockslag. Syftet med denna metod är att kunna bevisa din registrering och utreda ev. missbruk av dina personuppgifter.
  När du har bekräftat registreringen sparar vi din e-postadress och dina ytterligare uppgifter i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 a GDPR. Vi raderar dina uppgifter så snart du säger upp prenumerationen av nyhetsbrevet eller så snart denna prenumeration upphör.
  Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att återkalla ditt medgivande. I varje nyhetsbrev du får finns det en länk, som du kan öppna för att säga upp prenumerationen automatiskt. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till newsletter@casio.de eller ett meddelande till den ansvariga part som anges ovan i denna integritetspolicy.
 10. Produktservice och reparation
  Vi utför servicetjänster för dina CASIO-produkter. Tänk på att våra eller vår servicepartners medarbetare under servicearbetet kan få en inblick i de data som finns sparade på enheten. Data som sparats på inskickade produkter hanteras inte ytterligare av CASIO eller vår servicepartner.
 11. Överföring av data till en tredje part
  • Principer
   Vi överför principiellt endast dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, affärspartners, anknutna företag och liknande tredje parter inom ramen för den gällande dataskyddslagstiftningen. Vi avslöjar eventuellt personuppgifter för de tjänsteleverantörer vi anlitar i syfte att dessa utför tjänster i vårt namn (verkställande av avtal). Dessa tjänsteleverantörer är till exempel CASIO-anknutna företag eller externa tjänsteleverantörer. Härvid följer vi strikt gällande nationella och europeiska dataskyddsdirektiv. Tjänsteleverantörerna måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller bearbetning av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får de endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer har i samband med personuppgifter.
   Vi avslöjar eventuellt personuppgifter för en tredje part om detta måste ske på grund av lagstiftningen eller en rättslig process eller för att kunna leverera och förvalta våra produkter och tjänster. Dessutom är vi eventuellt skyldiga att överföra dessa uppgifter till rättsliga myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter. Om vissa uppgifter måste överföras på grund av ett samarbete och således för att kunna leverera tjänster till dig från CASIO, eller om du ger ditt medgivande, har vi också rätt att avslöja personuppgifter. Det är vanligtvis inte heller möjligt att undvika att uppgifterna avslöjas vid revisioner.
  • Webbhosting
   Vår webbsida och därmed även ditt användarkonto har en extern tjänsteleverantör som host. Mer information om vår tjänsteleverantör finns här: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vår tjänsteleverantör får endast tillgång till dina personuppgifter inom ramen för våra instruktioner (bearbetning enligt avtal). Vår tjänsteleverantör vidtar också stränga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår partner överför inte dina personuppgifter till en tredje part om inte detta krävs för att leverera den avtalade tjänsten eller om tjänsteleverantören är skyldig till detta enligt lagen eller på giltig och obligatorisk uppmaning från en regerings- eller regleringsmyndighet. De personuppgifter som överförs vid dylika tillfällen begränsas till ett minimum. Vår tjänsteleverantör sparar all information på servrar endast i Tyskland.
   Vår tjänsteleverantör måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller behandling av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får tjänsteleverantören endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter vår tjänsteleverantör har i samband med personuppgifter.
   Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 f GDPR. Syftet med databearbetningen är att ge vår tjänsteleverantör möjlighet att använda sin egen server. Vår tjänsteleverantör sparar endast dina personuppgifter så länge detta krävs för att uppfylla syftet ovan.
  • Databasförvaltning
   Vi samarbetar med externa tjänsteleverantörer för funktionsutveckling och databasförvaltning. Mer information om vår tjänsteleverantör finns här: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Våra tjänsteleverantörer får endast tillgång till dina personuppgifter inom ramen för våra instruktioner (bearbetning enligt avtal). Våra tjänsteleverantörer vidtar också stränga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår tjänsteleverantör överför inte dina personuppgifter till en tredje part om inte detta krävs för att leverera den avtalade tjänsten eller om vår tjänsteleverantör är skyldig till detta enligt lagen eller på giltig och obligatorisk uppmaning från en regerings- eller regleringsmyndighet. De personuppgifter som överförs vid dylika tillfällen begränsas till ett minimum.
   Vår tjänsteleverantör måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller behandling av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får tjänsteleverantören endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer har i samband med personuppgifter.
   Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 f GDPR. Syftet med databehandlingen är att vår tjänsteleverantör förvaltar vår databas åt oss. Vår tjänsteleverantör sparar endast dina personuppgifter så länge detta krävs för att uppfylla detta syfte.
 12. Säkerhetsstandarder
  CASIO tillämpar rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsstandarder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Våra tjänsteleverantörer är skyldiga enligt avtal att skydda personuppgifternas integritet. Dessutom får de inte använda dessa uppgifter i syften som inte godkänts av oss.
 13. Ändringar av denna policy
  Vi uppdaterar eventuellt denna integritetspolicy vid vissa tillfällen. Därför rekommenderar vi att du läser igenom integritetspolicyn med jämna mellanrum, så att du känner till våra dataskyddsmetoder. Den senaste uppdateringen av integritetspolicyn genomfördes 14.05.2018.